Cercar i canviar text dins un caramull d’arxius

Canviar la mateixa paraula (o frase) per una altre dins una bona quantitat d’arxius, pot ser una feinada. Caldria obrir-los tots i usar l’eina de reemplaçar que portés l’editor de torn. Hi deu haver –ara mateix no se quin– qualque editor amb el concepte «projecte» que permeti fer els canvis a tots els arxius que formen el projecte. Si uses el sistema operatiu GNU amb Linux, basta que tenguis el comandament find i el llenguatge Perl instal·lats.

Portàtil HP amb GNU/Linux instal·lat

El portàtil HP nx5000 es pot comprar amb SuSE.